CategoryUncategorized

Rapporten för projektet #DinEUröst2018

R

#DinEUröst2018 är ett projekt som drivs av the NGO Mistral och som syftar till att engagera EU-medborgare som lever i Sverige i den demokratiska processen så att så många som möjligt väljer att rösta den 9:e september 2018. I projektet #Dineuröst2018 har EU-medborgare kunnat uttrycka sina åsikter och tankar om vilka problem och möjligheter de mötte när de flyttade till Sverige. Projektet var...

EU-domstolen stärker rättigheter för samkönade makor/makar.

E

Kärlek hotar varken den nationella identiteten eller lag och ordning. EU-domstolen stärker rättigheter för personer som lever i samkönade äktenskap. EU-domstolen har i mål C-673/16 Coman slagit fast att begreppet make/maka i rörlighetsdirektivet (direktiv 2004/38/EG) inkluderar personer som lever i samkönade äktenskap. Domen är viktig eftersom den tydligt slår fast att homosexuella EU-medborgare...

Fri rörlighet och föräldrapenning

F

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövning i mål 6869-17, i vilket Försäkringskassan har nekat föräldrapenning till en kvinna som är bosatt i Sverige men har arbetat i Tyskland. Målet kretsar kring huruvida Försäkringskassan har gjort rätt som nekat kvinnan föräldrapenning och tolkningen av förordning (EG) 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Enligt...

Uppehållsrätt i EU för tredjelandsmedborgare

U

I november slog EU domstolen fast att en tredjelandsmedborgare ska få uppehållsrätt i Storbritannien som familjemedlem till en EU-medborgare som har förvärvat brittiskt medborgarskap. Enligt domstolen omfattas inte den situationen av rörlighetsdirektivet utan tredjelandsmedborgare rätt till uppehållstillstånd ska härledas direkt ur EU-föredraget (21.1 FEUF). Tredjelandsmedborgaren ges sin härledd...

EU-domstolen ger Sverige rätt i pensionstvist

E

EU domstolen slog fast i onsdags att den svenska pensionsbestämmelsen, som föreskriver att man ska ta hänsyn till samtliga pensionsinkomster som en sökande uppbär ifrån alla medlemsstater vid en bedömning av huruvida den sökanden har rätt till svensk garantipension, är förenlig med EU-rätten (Läs hela domen här C-189:16).

Generaladvokaten: Samkönade äktenskap skyddas av EU-rätten.

G

I ett pågående mål håller EU-domstolen på att ta ställning till om begreppet ”make eller maka”, vilket används i rörlighetsdirektivet 2004/38, omfattar äktenskap som har ingåtts mellan två män. Tolkningen av begreppet har betydelse för EU-medborgare som använder sin rätt till fri rörlighet för att flytta till en annan medlemsstat, vilket är en av de grundläggande friheterna på EU:s...

Det svenska systemet diskriminerar EU-medborgare

D

ECAS (European Citizen Action Service) har i samarbete med Göteborgs Stadsmission anmält Sverige till EU-kommissionen för att svensk lag står i strid med EU:s fördrag och rättighetsstadga. Enligt anmälan är den svenska folkbokföringslagen i konflikt med bl.a. rätten till fri rörlighet för EU-medborgare i enlighet med funktionsfördraget, mot EU:s stadga om grundläggande rättigheter och oförenlig...

Välkommen!

V

Välkommen! Du har kommit till Mistrals hemsida. Mistral är en ideell organisation som har sitt säte i Stockholm och som verkar för att bidra till inrättandet av ett mer inkluderande och socialt EU-samarbete.