Generaladvokaten: Samkönade äktenskap skyddas av EU-rätten.

G

I ett pågående mål håller EU-domstolen på att ta ställning till om begreppet ”make eller maka”, vilket används i rörlighetsdirektivet 2004/38, omfattar äktenskap som har ingåtts mellan två män. Tolkningen av begreppet har betydelse för EU-medborgare som använder sin rätt till fri rörlighet för att flytta till en annan medlemsstat, vilket är en av de grundläggande friheterna på EU:s inre marknad. I veckan presenterade den belgiske generaladvokaten Melchior Wathelet sitt förslag till avgörande i målet. Han anser att det är en vansklig uppgift att fastställa innebörden av begreppet, eftersom den personliga och samhälleliga synen på äktenskapet varierar från en person till en annan och mellan olika medlemsstater. Hans slutsats, som inte är bindande för EU-domstolen, är emellertid att makar av samma kön ska omfattas av direktivet.

Målet kretsar kring den rumänske medborgaren Relu Adrian Coman, som även har amerikanskt medborgarskap, och som sedan år 2010 är gift med amerikanen Robert Clabourn Hamilton. Paret har tidigare bott tillsammans i New York, men har sedermera bestämt sig för att flytta till Rumänien. Enligt rörlighetsdirektivet kan en EU-medborgare som använder sin rätt till fri rörlighet för att flytta till en annan medlemsstat ta med sig sin make eller maka, vilken därmed också ges rätten att vistas i landet på samma villkor som EU-medborgaren. I det aktuella fallet har emellertid de rumänska myndigheterna avslagit parets begäran om att få tillstånd att uppehålla sig och arbeta lagligt i Rumänien. Anledningen är bland annat att Rumänien inte erkänner samkönade äktenskap i sin nationella lagstiftning, varför myndigheterna inte anser att paret ska betraktas som gifta.

En avgörande fråga i målet är huruvida begreppet ”make eller maka” ska anses vara ett självständigt begrepp, vars mening följer av EU-rätten och är densamma i samtliga medlemsstater, eller om det ska definieras med hänsyn till lagen i den medlemsstat till vilken EU-medborgaren flyttar. Enligt generaladvokaten ska begreppet ges en självständig betydelse, eftersom det följer av kravet på en enhetlig tillämpning av EU-rätten och av principen om allas likhet inför lagen.

När det gäller begreppets innehåll understryker generaladvokaten att direktivets målsättning och sammanhang måste beaktas, varvid det betonas att syftet med direktivet är att möjliggöra fri rörlighet för unionsmedborgare. Frågan handlar således inte om legalisering av samkönade äktenskap, utan om den inre marknadens funktionssätt. Om EU-medborgare inte kan vara säkra på att de kommer att kunna fortsätta leva med sina familjer när de flyttar till en annan medlemsstat, finns en betydande risk att de avskräcks från att flytta. Att medlemsstaterna är fria att själva bestämma vem som ska få ingå äktenskap innebär inte att de får att inskränka den fria rörligheten.

Generaladvokaten menar vidare att begreppet ”make eller maka” ska tolkas i ett evolutivt perspektiv, där hänsyn tas till den allmänna trenden att allt fler stater erkänner samkönade äktenskap, såväl inom EU som på en global nivå.

Läs generaladvokatens förslag till avgörande här:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5e4c7616e84ae494db98b80209f5aa194.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNuKe0text=&docid=198383&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1439580

 

 

 

 

 

About the author

By admin